โรงเรียนวัดสวนขัน

หมู่ที่ 1 บ้านสวนขัน ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

089 9723929

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด เนื่องในวันพระ ประจำเดือนมกราคมนางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษา คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสวนขัน หิ้วปิ่นโตเข้าวัดเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างจิตสำนึกในการรักธรรมและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด